Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea recrutării

NOTA DE INFORMARE

ASUPRA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN VEDEREA RECRUTĂRII

 

 1. 1. CINE SUNTEM NOI?

POINTER SYSTEMS SRL (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în str. Poterași nr. 10, etaj 3, sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/20212/200/, CUI RO23981740, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră atunci când Societatea acționează ca Operator de date cu caracter personal, în ipoteza recrutării.

 1. 2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Ne puteți contacta la:

Email: _______

Adresa: str. Poterași nr. 10, etaj 3, sector 4, București

 1. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

În Secțiunea site-ului Cariere vom colecta doar datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile de recrutare sau asociate acestora (conform secțiunii 6 din prezentul document) .

Principalele date / categorii de date prelucrate de Societate pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, date precum:

 1. Dacă vizitați site-ul nostru ori paginile noastre pe rețelele de socializare:
 • date obținute în urma accesării site-ului Societății (cum ar fi identificatorul online al persoanelor care accesează una sau mai multe dintre paginile Societății, identificator prelucrat în scopurile amintite în Politica de cookies,
 • Date personale precum identificatorul online , username, date de geolocalizare, vârsta, sex, etc. se pot prelucra aferent accesării Site-ului și navigării în site, Societatea putând structura datele pe diverse categorii și criterii de interes.
 • potențiale date primite de la/colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale
 1. Dacă sunteți interesat de o colaborare cu noi/angajare, respectiv în etapa precontractuală:
 • Nume, prenume
 • Date de contact (număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de email)
 • Date necesare pentru înaintarea unei oferte de angajare/colaborare (cum ar fi abilitățile profesionale, istoric profesional, studii, instruire, etc.), precum și alte date incluse în CV-ul dumneavoastră (inclusiv imaginea, dacă este cazul);
 1. 4. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastră prin intermediul formularelor și CV transmis. Putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse precum cum ar fi partenerii

 1. 5. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ SOCIETATEA NOASTRĂ?

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. 6. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, Societatea va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfășurarea procesului de recrutare, în vederea colaborării cu personal cu cunoștințe și aptitudini adecvate domeniului în care Societatea își desfășoară activitatea,
 • Încheierea și executarea contractului încheiat între Societate și dumneavoastră, respectiv a tuturor obligațiilor ce îi revin Societății .
 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră, gestionării solicitărilor precum și sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți produsele și/sau serviciile noastre.
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm.
 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informații accesați Politica de cookies) sau alte date personale potențial primite/colectate prin intermediul acestor platforme și/sau provenite din rețele sociale sau alte surse publice digitale.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă.
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Statistici interne, efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie anonime
 1. 7. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Societății, Codul muncii, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic / contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară pentru operațiunile de arhivare;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate, respectiv:
  • în scopul determinării interesului nostru de a vă invita la un prim interviu și, după caz, de a vă face o ofertă de angajare;
  • în scopul evaluării în timpul interviului și ulterior acestuia, pentru a decide dacă există un interes al societății noastre în vederea încheierii contractului individual de muncă;
  • în vederea încheierii contractului individual de muncă;
  • scopul stabilirii unui interviu ulterior, în cazul în care, pe durata prelucrării, apare o nouă oportunitate de angajare la nivelul Societății noastre;
  • gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu procesul de recrutare, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți acest proces, ori, după caz, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • .
 1. 8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile). În genere, durata prelucrării este următoarea:

 1. Este egală cu durata necesară până la adoptarea deciziei de încheiere a contractului individual pe muncă, pentru date cu caracter personal cu care noi am intrat în contact în desfășurarea raporturilor juridice anterioare încheierii contractului individual de muncă;
 2. Timp de cel mult 12 luni de la momentul colectării datelor în cazul în care nu se încheie un contract individual de muncă ori o ofertă de încheiere a unui contract individual de muncă nu se emite în acest interval;
 3. Până la expirarea termenului de prescripție, în cazurile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între noi și dumneavoastră
 4. .

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 1. 9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos. Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa _______ ori ne puteți transmite o cerere scrisă sau o puteți depune personal la sediul nostru din str. Poterași nr. 10, etaj 3, sector 4, București.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, este posibil să vă solicitam parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturi, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care introduceți o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor dvs., informațiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

Dacă, urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primita din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de Societate în legătura cu cererea în cauză.

Dreptul de acces Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Societății o confirmare dacă acesta prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ, următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer. La solicitarea dumneavoastră, Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor Aveți dreptul de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect, dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

 

 

 

 

 

Aveți dreptul de a obține din partea Societății  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății  în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;

f) alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile;

Dreptul la restricționarea prelucrării

 

 

 

 

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

a)      Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor;

b)      Prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c)       Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d)      V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

 

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Societate,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Societății, în cazul în care:

(i)  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și (ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Societate la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Drept de opoziție la prelucrarea în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Drept de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Dreptul de retragere a consimțământului În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.
 1. 10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la ________ De asemenea, puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră la adresa:  str. Poterași nr. 10, etaj 3, sector 4, București. Vom analiza și vom răspunde în termenele legale oricărei plângeri pe care le primim.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

 1. 11. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Societatea nu transmite / acorda acces / divulga datele personale cu excepția următoarele categorii de persoane / entități:

 • Persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Societății, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum intermediari în procedura de contractare, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale, contabili , avocațietc)

Transferurile și divulgarea nu se vor face către entități din afara României / Uniunii Europene. Dacă Societatea transmite datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens.

 1. 12. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, de regulă, nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Societate, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contract.  Astfel, în măsura în care optați pentru transmiterea către Societate a datelor dumneavoastră în vederea recrutării, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru luarea deciziei Societății în vederea unei posibile colaborări.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați, este posibil casocietatea noastră să fie în imposibilitatea de a organiza un interviu cu dumneavoastră, să vă înainteze o ofertă de angajare/colaborare ori de a încheia o  relație contractuală cu dumneavoastră

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră la adresa de email _________

 

Prin prezenta Notă de informare am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către POINTER SYSTEMS SRL în lumina Regulamentului și am fost informat/ă referitor la drepturile conferite de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.