ATENȚIE!

Aceste definiții au un format general și pot suporta modificări în funcție de scopul Produsului de Asistentă. Condițiile de aplicare (condițiile de accesare). Condițiile de accesare, acoperirea unui Produs de Asistență și alte detalii specifice, ale Produs de Asistență achiziționat, sunt detaliate în Conditiile Generale și Anexa 1 a contactului. În cazul în care nu ați primit Condițiile Generale și Anexa 1 vă rugăm să luați legătura cu entitatea care va oferit produsul de Asistență Pointer SYSTEMS.

Noi facem diferența în drumul tău!
© copyright pointer-systems.com


 

Prestator

POINTER SYSTEMS, persoană juridică ale cărei date de identificare se regăsesc pe prima pagină a Contractului, care prestează în beneficiul Clientului, prin rețeaua proprie de Furnizori de servicii de asistență rutieră achiziționate de Client pentru Autovehicul.


 

Contract

Reprezintă acordul de voință încheiat între Client și Prestator cu privire la serviciile de asistență rutieră pentru Autovehiculul menționat în Contract. Contractul cuprinde:

  • prima pagină, prin care se identifică părțile, Autovehiculul, prețul Pachetului de Servicii și limitele valorice ale acestora;
  • prezentele Condiții Generale;
  • eventualele anexe și acte adiționale, după caz.

 

Condiții de eligibilitate ale Autovehiculului

Printre cele mai frecvente caracteristici de eligibilitate identificăm gabaritul, MMA (masa maximă autorizată), număr de locuri, an de fabricație, scopul în care este utilizat autovehiculul etc. Fără a ne limita la exemplele enumerate, se menționează ca un autovehicul îndeplinește Condițiile de Eligibilitate dacă se încadrează și/sau respectă toate caracteristicile menționate în Anexa 1 a contractului. Condițiile de Eligibilitate sunt specifice pentru fiecare produs în parte, motiv pentru care recomandăm verificarea lor înainte de achiziția unui produs de Asistență Rutieră. În situația în care un produs este asociat cu un autovehicul care nu îndeplinește Condițiile de Eligibilitate, Pointer nu are obligația de a presta serviciile solicitate și nu este obligat la returnarea sumei.


 

Clientul

Persoană fizică și/sau juridică, proprietarul Autovehiculului și titularul Contractului de prestare a serviciilor de asistență rutieră.


 

Conducator auto autorizat

Persoana fizică care conduce autovehiculul la momentul producerii unui Eveniment acoperit, în baza acordului prealabil dat de Client sau în baza unui Contract încheiat cu acesta. Nu se vor presta servicii de către Prestator în cazul în care Conducătorul Auto Autorizat se încadrează în unul dintre cazurile de excludere prevăzute în Cap. 5.


 

Pasager

Se referă la orice persoană aflată în interiorul autovehiculului la momentul producerii evenimentului rutier. Asistența rutieră acoperă persoanele care la momentul producerii evenimentului (defecțiune tehnică sau accident) se aflau în interiorul autovehiculului.


 

Autovehicul

Reprezintă orice vehicul echipat, prin construcție, cu un motor, în scopul deplasării pe drum prin forțe proprii.


 

Autovechicul comercial

Se referă la orice tip de autovehicul utilizat în scopuri comerciale pentru a transporta bunuri sau pasageri în schimbul unei remunerații, cum ar fi autovehicule pentru activități de închiriere, taxi sau autovehicule pentru livrări, servicii salvare sau pompieri, etc.


 

Autovehiculul beneficiar

Autovehicul asociat cu un produs de Asistență Rutieră. Autovehiculul trebuie să îndeplinească atât la încheierea contractului, cât și pe durata derulării sale următoarele condiții:

  • să fie înmatriculat în România;
  • să aibă verificarea tehnică periodică, valabilă la momentul incidentului;
  • să aibă asigurarea obligatorie valabilă la momentul incidentului;
  • să îndeplinească condițiile de eligibilitate menționate în Anexa 1.
   De asemenea, pentru a beneficia de serviciile de asistență rutieră conform prezentului contract, Autovehiculul nu trebuie să se încadreze în niciunul dintre cazurile de Excludere prevăzute în Cap. 5 din prezentele Condiții Generale.

 

Autovehiculul imobilizat

Este considerat Autovehiculul care are dreptul legal de a circula pe Drumurile publice, care în urma unui Caz fortuit, nu mai are capacitatea de deplasare prin forțe proprii.


 

Cauza imobilizării

Accidentul, defectiunea tehnica sau greseala personala sunt considerate cauze ce pot duce la imobilizarea autovehicului. In functie de cauza imobilizarii si de acoperirea produsului de Asistenta Rutiera se pot accesa serviciile.


  • Accident rutier

   Un incident înregistrat în trafic pe un Drum public. Pentru clarificare se menționează că este considerat accident rutier dacă se întrunesc cumulativ următoarele condiții:

   • s-a produs pe un Drum public ori și-a avut originea într-un asemenea loc;
   • a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau a generat alte pagube materiale;
   • în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

   Defectiune tehnica

   Orice defect apărut spontan, de natură electrică sau mecanică, ce are ca efect imobilizarea Autovehiculului.


   Greseala personala

   Eveniment provocat din eroarea Clientului/ Conducătorului Auto Autorizat (din neatenție, inadvertență), într-o situație care nu este în legătură cu conducerea/ manevrarea în trafic a Autovehiculului și care are ca rezultat imobilizarea involuntară a autovehiculului sau face imposibilă deplasarea în condiții de securitate, cum ar fi lipsa de combustibil, alimentarea cu combustibil greșit, pierderea cheilor, închiderea cheilor în autovehicul, pană de cauciuc.


 

Aria geografica de acoperire

Zona geografică/ țările unde Pachetul de Asistență Rutieră își face efectul. În Anexa 1. sunt menționate zonele/ tările în care sunt furnizate beneficiile şi serviciile de asistenţă rutieră. Teritoriile acoperite pot fi:

  • ROMANIA
  • EUROPA
  • Albania, Andorra, Anglia, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Malta, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia, San Marino, Scoția, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria, Vatican.

  • TURCIA
  • Partea Europeană și partea Asiatică


 

Caz fortuit

Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către utilizatorul Autovehiculului, la momentul imobilizării.


 

Eveniment acoperit

Caz fortuit care s-a produs în timpul perioadei de valabilitate a pachetului de Asistență Rutieră, în urma căruia se naște dreptul de accesare a serviciilor, ca urmare a imobilizări Autovehiculului. Pentru clarificare se menționează că Prestatorul va organiza și suporta costurile serviciilor, menționate pe prima pagina a Contractului în conformitate cu limitele și condițiile Contractului, anexa/ anexele acestuia.


 

Caz de Asistenta Rutiera

Totalitatea activităților / serviciilor pe care Prestatorul le organizează, desfășoară și monitorizează, din momentul înregistrării solicitării telefonice din partea Clientului și până la îndeplinirea scopului pentru care a fost creat Pachetul de Servicii, în limitele acestuia. Un caz de asistență rutieră presupune următoarele activități ale Prestatorului, în funcție de configurația Pachetului de servicii achiziționat de client:

  • înregistrarea solicitării telefonice în Call Center;
  • analiza tipului de situație avizat de client, încadrarea acesteia în Eveniment acoperit, deplasarea, constatarea, coordonarea diverșilor Furnizori de Servicii;
  • execuția efectivă a intervenției în limita Costului maxim al serviciilor incluse în Pachet și a valorii asociate acestora. 

Pentru clarificare se menționează că pe parcursul unui Caz de Asistență Rutieră un serviciu poate fi accesat o singură dată.a. înregistrarea solicitării telefonice în Call Center.


 

Interventie

Totalitatea demersurilor / acțiunilor de a interveni, având scopul de a presta un serviciu.


 

Pachet de Servicii (Pachetul)

Reprezintă asocierea a cel puțin unui serviciu de asistență rutieră și prezentele Condiții Generale. Serviciile unui produs de asistență rutieră sunt prezentate pe prima pagina a contractului. Condițiile de aplicare, limitările și caracteristicile fiecărui tip de serviciu sunt detaliate în Anexa nr. 1. Pachetul de servicii trebuie să conțină cel puțin unul din serviciile de urgență, denumite și Servicii de bază.


 

Acoperirea Pachetului de Servicii

Reprezintă serviciile incluse în Pachet, precum și valoarea maximă asociată fiecăruia dintre acestea până la care Clientul poate solicita mai multe intervenții pe întreaga durată a Contractului, fără însă ca Pointer Systems să fie obligat la organizarea și prestarea serviciilor de asistență rutieră care depășesc Costul maxim al serviciilor ori care reprezintă Excluderi în sensul Cap.5 din prezentele condiții.


 

Servicii de bază

Sunt identificate ca servicii de urgență. Serviciile de urgență sunt organizate imediat ce a fost înregistrată solicitarea și identificat dreptul de accesare a produsului de asistență. Prin urmare se întelege că prin accesarea unui serviciu de urgență se deschide un Caz de Asistență Rutieră. Serviciile de urgență sunt Tractarea sau Depanarea la fața locului (Atelier Mobil) așa cum sunt acestea definite în Anexa .1.


 

Furnizor de Servicii

Persoană fizică sau juridică care face parte din rețeaua de furnizori ai Prestatorului și care îndeplinește cerințele legale în vigoare necesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.


 

Drum de utilitate privată

Drum destinat satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele, asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizările de șantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.


 

Servicii la Cerere

Reprezintă servicii care nu au fost incluse în Pachet, dar pe care Prestatorul le poate presta (doar dacă sunt disponibile și fără ca Pointer să aibă o obligație în acest sens) la solicitarea expresă a Clientului, care este de acord să achite în totalitate costurile acestor servicii la prețurile comunicate, după caz, de Pointer, disponibile la adresa https://tarife-asistenta.ro/Pointer-Systems-RSA.pdf. Pentru clarificare se menționează ca tarifele publicate la adresa menționată, cât și eventuale discounturi, sunt valabile doar pe teritoriul României.


 

Cost maxim

Reprezintă valoarea maximă a unui serviciu menționat în acoperiea unui Pachet de Servicii și solicitat de Client pe parcursul unui Caz de Asistență Rutieră. Pointer Systems organizează și suportă costurile până în limita menționă pe prima pagină a Contractului și/sau Anexa 1 la Contract, fără a solicita o plată suplimentară din partea Clientului.


 

Costuri suplimentare

Sunt considerate acele costuri care depășesc limitele valorice ale Costului maxim al serviciilor și, după caz, al Acoperirii Pachetul de servicii. Costurile suplimentare sunt estimate și comunicate Clientului înainte de a începe prestarea serviciilor, precum și pe parcursul intervenției, dacă apar situații care nu au putut fi estimate/ anticipate inițial. Plata acestora se face printr-un link de plată transmis/comunicat de Operatorul Call Center, sau transfer bancar în contul Pointer Systems. Pentru clarificare se menționează că Prestatorul va presta serviciile doar după se identifica încasarea costurilor suplimentare. Costurile suplimentare nu se achită niciodată către Furnizorul de servicii.


 

Excluderi specifice

Sunt acele excluderi, specifice unui Produs sau unui serviciu, dintr-un Produs de Asistență Rutieră. Excluderile specifice sunt menționate în Anexa 1.


 

Drum public

Orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; definiţia include şi drumurile de acces în incinte, către obiective turistice, cât şi cele din interiorul acestora sau spaţii amenajate pentru parcare. Pentru clarificare menționăm că „Drumul public” trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță pentru autovehiculele speciale de tractare și nu se face referire la “drumuri de utilitate privată”.


 

Reședință declarată

Pentru persoana fizică înțelegem că “Reşedinţa declarată” este adresa la care persoana fizică locuiește, alta decât cea de domiciliu. Pentru persoana juridică înțelegem că “Reşedinţa declarată” este adresa la care persoana juridică își desfășoară activitatea, alta decât cea a sediului social.


 

Eveniment acoperit

Incident care s-a produs în timpul perioadei de valabilitate al pachetului de Asistență Rutieră, în urma căruia se naşte dreptul la accesarea serviciilor acoperite conform condițiilor agreate.


Tractare

Se consideră serviciu de tractare intervenţia ce necesită deplasarea vehiculului de tractare sau a platformei de intervenție, de la locul incidentului până la cel mai apropiat service în limita unui număr de km, conform condițiilor pachetului de asistență deținut. Serviciul de tractare are grad de urgenţă şi este oferit imediat ce a fost înregistrată solicitarea de accesare, dacă poliția permite ridicarea mașinii. Vehiculul de tractare ajungând la faţa locului într-un interval de maxim 3h de la înregistrarea solicitării de accesare, în condiţii meteo şi/sau trafic normale.


 

Mașină la Schimb (Replacement)

Conține un serviciu suplimentar de înlocuire a mașinii, cu un autovehicul din categoria similară, dacă resursele locale permit acest lucru, pe o perioadă de timp conform condițiilor agreate. Mașina la schimb poate fi solicitată numai dacă Clientul (Utilizatorul) are deschis un caz de Asistență Rutieră, a beneficiat de serviciul Tractare și reparația autoturismului durează mai mult de 24h. Serviciul nu se aplică pentru autoutilitare.


 

Depozitare/Parcare (Parking)

În cazul în care cel mai apropiat service este închis (weekend sau pe timpul nopţii), autovehiculul va fi transportat într-o parcare păzită şi va fi dus în service în dimineaţa următoarei zi lucrătoare.


 

Recuperare (Righting on the road)

Costurile generate de activități necesare pentru repunerea autovehiculului pe carosabil/drum public, sunt considerate „Taxe şi tarife suplimentare”. Furnizorul va informa în legătură cu aceste costuri ce vor fi suportate de Beneficiar sau Client. Pentru clarificare se menționează ca în aceste situații se intervine cu SDV-uri sau utilaje speciale de repunere pe carosabil, fără a se face referire la echipamentul standard al unui camion de intervenție.


 

Taxe şi tarife suplimentare

Sunt identificate sub forma unor costuri/ tarife pe care Beneficiarul/ Utilizatorul le va suporta suplimentar pentru serviciile oferite, servicii ce nu sunt acoperite de Abonament; Taxele şi tarifele suplimentare vor fi agreate de către Părți prin anexe la Contract.


 

Transport la Service

Reprezintă un serviciu prin care Utilizatorul are facilitatea de a reveni la Service-ul, unde a fost transportat autovehiculul în urma unei solicitări de Asistență Rutieră. În acest scop Furnizorul va organiza transportul unei persoane, cu trenul, autobuzul sau avionul de la domiciliul Utilizatorului până la unitatea Service reparatoare.


 

Case by Case

Reprezintă un serviciu de tractare, oferit de Beneficiar clienților săi ce sunt înregistrați în baza de date a Furnizorului dar nu figurează ca fiind deținătorii unui pachet de Asistență Rutieră valid. Beneficiarul sau Utilizatorul își asuma costurile intervenției conform tarifelor și condițiilor agreate prin contract.


 

Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului de Asistență Rutieră este egala cu „Durata contractului” menționată, cu observația că serviciile de asistență pot fi accesate odata cu intrarea în vigoare a poliței. Pentru clarificare menționăm ca Pachetul de Asistență rutieră nu poate intra în vigoare mai devreme de 48 ore de la data emiterii.


 

Service Roți (Anvelopă la schimb)

Este un serviciu ce oferă suportul și acoperirea necesară atunci când deplasarea cu autovehiculul pe un drum public, este întreruptă datorită unui eveniment accidental în urma căruia una sau mai multe anvelope suportă avarii ce fac imposibilă deplasarea.
Pointer acoperă costurile de înlocuire (manoperă și costul anvelopei), dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • anvelopa a fost avariată în timpul deplasării și reparația (vulcanizarea) anvelopei nu este posibilă sau nu oferă siguranță în utilizarea ei;
  • prin înlocuirea anvelopei se redă mobilitate autovehiculului;
  • suprafața de rulare pe anvelopa avariată măsoară un strat util mai mare de 3 mm;
  • solicitarea se face de la locul incidentului.

Pentru clarificare se menționează că autovehiculul este imobilizat în locul unde a avut loc incidentul, se poate identifica cauza care a dus la avarierea anvelopei și autovehiculul nu poate continua deplasarea. Anvelopa avariată va fi înlocuită cu o anvelopă de tip și calitate similară cu cea avariată. Înlocuirea anvelopei avariată cu alt tip de anvelopă sau cu o anvelopă de calitate superioadă se poate realiza doar cu acordul prealabil din partea Pointer Systems.

Excluderi
  • dacă solicitarea nu este făcută de la locul incidentului și nu se poate identifica cauza care a dus la avarierea anvelopei;
  • uzura neuniformă a anvelopei datorită situației tehnice a autovehiculului;
  • refuzul Clientului de a transmite informații concludente de la fața locului (fotografii cu avaria anvelopei sau identificarea cauzei, locația etc);
  • dacă avaria anvelopei nu este rezultatul unei coliziuni, denivelari ale drumului, impactul cu un obiect care a provocat avaria anvelopei;
  • presiunea scăzută a anvelopei, sub recomandările de utilizare ale producătorului;
  • avarierea anvelopei ca urmare a deplasării cu autovechiculul pe pana și/ sau cu presiune sub recomandările producătorului;
  • act de vandalism.

 

Cazare

Dacă în urma accesării serviciului “Service roți” autovehiculul nu își recapată mobilitatea, Pointer Systems va organiza și va suporta cheltuielile de cazare pentru Client, la un hotel în apropierea service-ului unde a fost dus autovehiculul.

Serviciul poate fi accesat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • clientul este imobilizat la o distanță mai mare de ​ 100 km de reședința declarată;
  • înlocuirea anvelopei nu se realizează în ziua incidentului.

 

Taxi

În cazul în care autovehiculul, menționat pe prima pagină a contractului, rămâne imobilizat în urma accesării serviciilor de Asistență Rutieră și pentru preluarea “Mașinii de schimb”, Clientul trebuie să se deplaseze într-o localitate apropiată, Pointer Systems va organiza și va prelua costurile serviciilor de TAXI.


 

Telemedicină

Furnizarea la distanță a serviciilor medicale, prin intermediul mediilor interactive audio-video, în scopul efectuării consulturilor și a monitorizării proceselor și a examinărilor de specialitate, precum și a furnizării serviciilor de informare și educație medicală.


 

Atelier Mobil

Un reprezentant Pointer se va deplasa la fața locului să ofere mobilitate autovehiculului. Dacă autovehiculului nu i se poate reda mobilitatea pe loc, Pointer va transporta autovehiculul la cel mai apropiat service/reprezentanță sau conform cu indicațiile date de Client, în conformitate cu acoperirea pachetului de Asistență Rutieră.

Detalii

Serviciul poate fi oferit dacă pentru reparație NU sunt necesare SDV-uri (Scule, Dispozitive, Verificatoare) specifice sau din punct de vedere legal (garanţie sau geografică) este permisă intervenția la fața locului.


 

Continuarea călătoriei

Atunci când deplasarea este întreruptă de un incident neprevăzut, CLIENTUL poate solicita serviciul de „Continuarea Calatoriei” pentru ocupantii autovehiculului imobilizat. Pointer va organiza și suporta cheltuiala cu organizarea serviciului, pentru deplasarea către casă sau continuarea călătoriei beneficiarului (ocupanților autovehiculului) către destinaţia iniţială, prin intermediul mijloacelor de transport în comun (tren, autobuz sau avion, clasa turist).

Organizarea acesti serviciu va începe doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:
  • serviciul de “Tractare” a fost organizat de către Pointer;
  • Clientul este imobilizat la o distanță mai mare de 100 km de reședință declarată;
  • conform devizului dat de service se constată ca autovehiculul nu își recapătă mobilitatea în maxim 24h.

 

Repatriere autovehicul

În termen de maxim 10 zile de la accesarea serviciului de “Tractare”, la cererea Clientului, Pointer organizează “Repatrierea” autovehiculul (din afara României). Repatrierea autovehiculului avariat va fi organizată conform indicațiilor date de Client, dar nu mai departe de adresa menționată în Contract.

Pointer va organiza serviciul de Repatriere dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • în urma incidentului mașina este imobilizată și Pointer Systems a organizat serviciul de “Tractare”;
  • reparația autovehiculului avariat nu poate fi realizată în termen de 5 zile lucrătoare.

Vă stăm mereu la dispoziție pentru orice întrebare, recomandare sau sesizare!